Maestro Tommy Tycho with Tod at Sony Music Studios, Sydney, Australia